GDPR AKVAPARK ZAKOPANE

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA

Akvapark Zakopane sa zaväzuje rešpektovať vaše súkromie, urobí všetko pre zachovanie náležitej ochrany nám zverených osobných údajov.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s nariadením o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“) informujeme:

 1. Správca osobných údajov:
  Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť „POLSKIE TATRY S.A.“, sídliaca na adrese: ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane, číslo zápisu do obchodného registra KRS: 0000105395, IČO PL (REGON): 490067757, DIČ PL: 7360005718, ktorá je majiteľom akvaparku Zakopane, ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane, tel.: +48 182 001 122, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

  V prípade, ak služby akvaparku Zakopane využívate prostredníctvom iných subjektov – partnerov (ďalej len „Prostredníci“), aj tieto subjekty môžu spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu, v akom im ich sprístupníte. Podrobné zásady týkajúce sa spracúvania osobných údajov prostredníkmi sú stanovené v ich procedúrach a v ich politikách ochrany osobných údajov a súkromia.

 2. Ciele spracúvania osobných údajov, právne základy a povinnosť uvedenia údajov:
  1. Akvapark Zakopane môže spracúvať vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu na základe článku 6 ods. 1 písmeno b) GDPR, na účely splnenia povinností a realizácie oprávnení v rámci uzatvorených dohôd, predovšetkým čo sa týka:
   • realizácie rekreačných a športových služieb,
   • realizácie gastronomických služieb,
   • realizácie príležitostných akcií, podujatí, narodenín,
   • nákupu online vstupeniek a akciových balíčkov,
   • prenájmu priestorov.

    Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak v prípade ich neuvedenia nie je možné uzatvoriť a vykonať dohodu.

  2. Akvapark Zakopane môže spracúvať vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu na základe článku 6 ods. 1 písmeno c) alebo f) GDPR, na účely splnenia právnej povinnosti a realizácie oprávnených a opodstatnených záujmov, s cieľom:
   • zabezpečiť bezpečnosť osôb a majetku, okrem iného používaním vizuálneho monitoringu vo všetkých verejných zónach v objekte a v jeho priamom okolí,
   • posudzovať prípadné reklamácie, ako aj určiť alebo vymáhať požiadavky alebo obhajovať pred požiadavkami,
   • realizovať procedúru nakladania s nájdenými vecami v objekte akvapark Zakopane.
  3. Akvapark Zakopane môže spracúvať vaše osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písmeno c) alebo d) GDPR, na splnenie právnej povinnosti alebo na ochranu záujmov osôb, ktorých sa údaje týkajú, a to v situáciách, ktoré to vyžadujú, a ku ktorým dôjde v objekte, predovšetkým keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc.

   Uvedenie osobných údajov vo vyššie uvedených situáciách je nevyhnutné na vykonanie príslušných činností akvaparkom Zakopane.

  4. Akvapark Zakopane môže spracúvať vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na základe článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR, na základe vášho súhlasu, a to na nasledovné účely:
   • vydávanie permanentiek Gym & Fitness,
   • vydávanie permanentiek na meno,
   • vydávanie skupinových vstupeniek,
   • marketingové, informačné, či výberu adekvátneho balíčka rôznych akciových a iných služieb.

    Uvedenie osobných údajov v rámci vyššie spomenutého súhlasu je dobrovoľné, a tento súhlas môžete v ľubovoľnej chvíli zrušiť. Spôsob zrušenia súhlasu ako aj následky nevyjadrenia alebo zrušenia súhlasu, Správca zakaždým uvádza v informácii poskytovanej pri získavaní daného súhlasu.

 3. Informácie o kategóriách príjemcov osobných údajov:
  1. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené:
   • zamestnancom a spolupracovníkom akvaparku Zakopane, ktorí majú oprávnenia na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vykonávanými služobnými povinnosťami, zadanými úlohami,
   • prostredník poskytujúci služby v akvaparku Zakopane na základe vašej dispozície (súhlasu),
   • dodávateľom technických a organizačných služieb pre akvapark Zakopane v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na ich realizáciu, ale výhradne iba v rámci oprávnení alebo zverení (predovšetkým čo sa týka subjektom, ktoré zabezpečujú technickú obsluhu IT systémov),
   • subjektom oprávneným na základe platnej legislatívy.

 4. Odovzdávanie údajov do tretích štátov alebo medzinárodným organizáciám:
  1. Akvapark Zakopane neodovzdáva osobné údaje príjemcov zo štátov mimo územia Európskeho hospodárskeho spoločenstva (členské štáty Európskej únie).
  2. V prípade, ak využívate služby akvaparku Zakopane prostredníctvom prostredníkov, alebo ak sa obraciate na akvapark Zakopane prostredníctvom sociálnych sietí, alebo iných komunikačných kanálov, ktorých prevádzkovatelia napr. umiestnili na serveroch mimo územia Európskej únie, vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v tretích štátoch. Všetky tiet subjekty majú vlastné procedúry, ako aj politiky ochrany osobných údajov a súkromia.

 5. Lehoty spracúvania osobných údajov:
  1. Akvapark Zakopane spracúva vaše osobné údaje dovtedy, kým to je nevyhnutné na realizáciu vami vybraných služieb v súlade s dohodou, a tiež vaše osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako to vyžadujú platné zákony, na účely archivácie, na splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákonov o účtovníctve a o vedení daňovej dokumentácie, ako aj na účely prípadného riešenia vzájomných sporov.
  2. Údaje pochádzajúce z monitoringu sa automaticky nadpisujú a budú uchovávané tak dlho, ako je to nevyhnutné na zaručenie ochrany osôb alebo majetku správcu, alebo tak dlho, ako je to nevyhnutné na stanovenie a vymáhanie/obranu prípadných nárokov, avšak nie dlhšie než 3 mesiace. Údaje budú po uplynutí tejto lehoty nahradené aktuálnymi údajmi (nadpísané), s vyhradením situácií, ktoré vyžadujú objasňujúce činnosti, vzhľadom na prípadné udalosti narušenia bezpečnosti osôb a majetku. V prípade takýchto výnimočných situácií údaje z monitoringu budú spracúvané adekvátne podľa daných okolností a právnych požiadaviek.

 6. Práva osoby, ktorej údaje sa spracúvajú:
  1. Máte právo požiadať správcu vašich osobných údajov o ich opravenie, doplnenie, odstránenie alebo obmedzenie spracúvania, právo na zrušenie vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov v ľubovoľnej chvíli bez uvedenia dôvodu, bez vplyvu na legálnosť spracúvania pred zrušením súhlasu. Právo preniesť osobné údaje a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  2. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu, máte právo v ľubovoľnej chvíli tento súhlas zrušiť, a v prípade spracúvania v opodstatnenom a oprávnenom záujme správcu máte právo podať námietku voči spracúvaniu vzhľadom na vašu zvláštnu situáciu.

 7. Informácie o automatizovanom prijímaní rozhodnutí:
  1. Nebudete podliehať (nebudete vystavený) rozhodnutiam prijímaným automatizovaným spôsobom (bez účasti človeka). Vaše osobné údaje nebudú používaní na profilovanie, bez vášho vopred získaného súhlasu.
  2. Rozsah profilovania môže akvapark Zakopane realizovať na základe osobitne vyjadreného súhlasu s týmto cieľom, napr. v súvislosti s vybratím vhodného balíčka služieb alebo vernostného balíčka.
  3. Rozsah profilovania týkajúci sa vašich osobných údajov môže byť realizovaný prostredníctvom prostredníkov ako aj subjektami, ktoré ponúkajú komunikačné kanály na základe vášho výberu a rozhodnutia, čo sa týka ich používania. Tieto subjekty majú vlastné procedúry a politiky ochrany osobných údajov a súkromia.

 8. Používanie koláčikov (súborov cookies):
  1. NWebové sídlo www.aquapark.zakopane.pl používa koláčiky.
  2. Koláčiky používané stránkami webového sídla www.aquapark.zakopane.pl neuchovávajú žiadne osobné údaje.
  3. Koláčiky sú väčšinou malé textové súbory, ktoré sú uchovávané na koncových zariadeniach používateľov používaných na prehliadanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať zariadenie používateľa a príslušne zobraziť webovú stránku prispôsobujúc ju podľa individuálnych preferencií používateľa. Koláčiky väčšinou obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
  4. Koláčiky používame na zbieranie údajov a analyzovanie štatistík, okrem iného službami Google AdWords, Analytics.
  5. Koláčiky používame s cieľom prispôsobovať obsah webových stránok podľa preferencií používateľov, ako aj s cieľom optimalizovať používania webových stránok. Osobné údaje získané s použitím koláčikov môžu byť zbierané výhradne iba s cieľom vykonať určité funkcie pre používateľa. Také údaje sa šifrujú takým spôsobom, aby nepovolané osoby nemali a nemohli získať k nim prístup. Obmedzenie používania koláčikov môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.

   Ak nesúhlasíte s používaním koláčikov vyššie uvedeným spôsobom, deaktivujte používanie koláčikov v nastaveniach webového prehliadača alebo neotvárajte webové stránky www.aquapark.zakopane.pl.


Akvapark Zakopane si vyhradzuje právo zaviesť zmeny v Politike ochrany osobných údajov a súkromia.

späť domov

ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane

tel.: +48 18 20 01 122

Partneri:

Benefit

ISIC

Fit Profit

Karta Tatrzańska

Euro 26

Medicover

Tatry Super Ski

Up Bonus